Logo

Sint-Lodewijkscollege

Traditie & toekomst

Pedagogisch Project

Studeren en opgroeien in het college

Kennis verwerven en verwerken

Wij willen van elke jongere een zelfstandige leerling maken die in staat is om levenslang en levensbreed te leren. Leren is immers een nooit ophoudend proces en is even sterk gericht op de professionele als op de algemene vorming. Een goede studiebegeleiding is daarbij onontbeerlijk. Naast de noodzakelijke kennisoverdracht willen wij de leerlingen de diverse leervaardigheden op een systematische wijze aanleren: een schema maken, plannen, vragen stellen, problemen formuleren, informatie opzoeken, controleren en verwerken. Hierbij staan de leerlingen niet alleen. De leerkrachten brengen immers stapsgewijs de nodige studiehoudingen aan: samenwerking, concentratie, stiptheid, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen … We willen resoluut een zorgzame school zijn. De leerkrachten hebben oog voor de manier waarop de leerlingen met de leerstof omgaan. Zo helpen ze hen via de nodige feedback ontdekken welke leerstijl zij hebben en leren ze daar op een bekwame manier mee omgaan zodat ze leervaardig worden. Jongeren met leermoeilijkheden krijgen ook in de klas een goede begeleiding. Activerende werkvormen, enthousiaste vakbekwame leerkrachten en een taakbelasting op maat zorgen ervoor dat leren een genoegen wordt.

Jongeren gevoelig maken voor het christen-zijn

Wij willen de jongeren in contact brengen met de boodschap en de persoon van Jezus Christus. Het samenleven op school is een belangrijke toetssteen van christelijk leven. Daarom ook moedigen wij houdingen aan die het domein van de kennis overstijgen: soberheid, tederheid, verwondering, engagement, eenvoud, omgaan met verschil, solidariteit, creativiteit en toewijding. We willen onze leerlingen uitnodigen tot bezinning: op zoek gaan naar en openstaan voor spiritualiteit, peilen naar de diepte van het leven, verwonderd nadenken over wat gebeurt en ontdekt wordt, stilstaan bij het eigen engagement en wat het evangelie kan bewerken in mensen. De ochtendbezinning, vieringen en bezinningsdagen zijn uitgelezen momenten voor onze leerlingen om zich open te stellen voor ‘meer dan het gewone’. Deze christelijke levenshouding is de inspiratiebron voor een waardevol leven. Vanuit die houding treden wij graag in dialoog met iedereen als Katholieke Dialoogschool.

Bouwen aan een rijke cultuur

Wij willen de jongeren in contact brengen met de meest diverse uitingen van onze cultuur. Het is belangrijk via woordkunst, plastische vormentaal, muziek en lichaamsexpressie, op het spoor te komen van de diepe ervaringen die mensen van generatie op generatie overleveren. Leerlingen die geleerd hebben aan dit proces actief deel te nemen, zullen tot verinnerlijking en verwondering komen. Zo dagen wij onze leerlingen uit om zich te engageren voor o.a. de poëziewedstrijd, het schooltoneel, de Griekse avond, de Kleine Kunstavond, tentoonstellingen, ... Wij hopen dat er op die manier steeds leerlingen zullen zijn die door hun gevoeligheid voor cultuur creatief zullen meebouwen aan een nieuwe samenleving. Op school moeten iedere dag de voorwaarden voor die gevoeligheid geschapen worden door een fijne levensstijl en respectvolle omgangsvormen.

Kringen van vrienden vormen

Jongeren brengen één derde van hun tijd door op school. Daarom is een goede klassfeer en een positief schoolklimaat van fundamenteel belang. Naarmate de sfeer in de kleine kring aanzet tot vele soorten vriendschappen, zal de school een plaats worden waar intens geleefd wordt. De jongeren ervaren er hoe verrijkend ‘samen-werken’ en ‘samen-leven’ is, maar ook hoe veeleisend het is trouw te zijn aan afspraken. Onze school reikt belangrijke waarden aan als respect voor elkaar, aanvaarding van de eigen persoon en engagement in de omgang met elkaar. Zo ontstaat bij iedereen van ons een hechte verbondenheid die grenzen doorbreekt en verlegt.

Kritisch verantwoordelijk zijn

Wij willen onze leerlingen uitdagen om zichzelf te zijn en voor hen de mogelijkheden creëren om te groeien in zelfstandigheid. Jongeren laten zich vaak (meestal onbewust) op sleeptouw nemen door media, trends en leefstijlontwerpers allerhande. We erkennen dat jongeren maar kunnen groeien als ze de ruimte krijgen om kritisch om te gaan met al deze impulsen. We geven hen de vrijheid om eigen keuzes te maken en daar ook verantwoordelijkheid voor te dragen. We willen dit concreet gestalte geven in de zorg voor een gezond leven dat elke vorm van verslaving schuwt, voor een veilige samenleving, en voor een respectvolle omgang met de natuur. Jongeren met zin voor verantwoordelijkheid kijken verder dan de eigen kring. Omgaan met gelijkgezinden is geen kunst, maar de verschillen in afkomst, kennis, opvatting, taal en huidskleur als een rijkdom ervaren, is dat wel! Daarom sporen we onze leerlingen aan eerbied te hebben voor andere volkeren en culturen, gevoelig te worden voor sociale noden en zich te engageren voor het geluk van iedereen in onze boeiende wereld.